Szkolenie 2-dniowe.

Prezentacja szkolenia.
Szkolenie jest skierowane dla firm zainteresowanych zagadnieniami logistycznymi związanymi z importem i eksportem towarów. Jest  adresowane do działów handlowych, transportowych oraz logistycznych zarówno firm handlowych jak i produkcyjnych.
Ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami prawa oraz zagadnieniami niezbędnymi w codziennej pracy logistyka zajmującego się importem i eksportem towarów. Zawiera szczegółowe omówienia warunków dostawy Incoterms 2020. Obejmuje zagadnienia związane z procedurami celnymi oraz ustalaniem pochodzenia towarów. Podejmuje tematykę odpowiedzialności Importera i Eksportera oraz Przewoźnika i Spedytora na gruncie przepisów transportowych i spedycyjnych, a także zagadnienia związane z ubezpieczeniem Cargo towarów.
Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia Prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia.

Korzyści dla uczestników.
Szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika odpowiedzianego w firmie za logistykę towarów w imporcie i eksporcie. Każdy uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń, rozmowy z prowadzącym oraz materiałów szkoleniowych. Co ważne – ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach biznesowych i realnych dokumentach.
Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli jak prawidłowo dobrać właściwą regułę Incoterms dla konkretnej sytuacji handlowej. Zapoznają się z klasyfikacją taryfową towarów, sposobami dokonania odprawy celnej ,uproszczeniami celnymi, korzyściami wynikającymi z posiadania certyfikatu AEO oraz składu celnego. Będą potrafili skompletować dokumentację (zgodnie z przepisami prawa) niezbędną do dokonania odprawy celnej importowej i eksportowej.  Dowiedzą się jak wyliczyć wartość celna towaru, co powinna zgodnie z przepisami zawierać faktura eksportowa,  jakie prawa i obowiązki ma agencja celna.
Poznają zasady ustalania niepreferencyjnego i preferencyjnego pochodzenia towarów w oparciu o Unijny Kodeks Celny, Konwencję Paneurośródziemnomorską, umowę TCA z Wielką Brytanią, Generalny System Preferencji i Unię Celną z Turcją. Będą wiedzieli jakie świadectwa pochodzenia obowiązują w powyższych przypadkach i jak prawidłowo wypełnić deklarację dostawcy.
Zdobędą wiedzę na temat praw i obowiązków Importera i Eksportera oraz Przewoźnika i Spedytora na gruncie Konwencji CMR, Kodeksu Cywilnego i Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych. Dowiedzą się jaka jest różnica między umową przewozu i spedycji oraz co powinna zawierać umowa z Przewoźnikiem/Spedytorem. Będą potrafili prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR, sprawdzić polisę ubezpieczeniową Przewoźnika/Spedytora. Dowiedzą się jaka polisa ubezpieczeniowa jest najlepsza dla bezpieczeństwa towaru. Poznają wiele praktycznych porad ułatwiających import i eksport towarów.

Plan szkolenia

 1. Incoterms 2020 -informacje ogólne.
  – kilka słów o Międzynarodowej Izbie Handlowej, która opracowuje Incoterms.
  – czym są reguły Incoterms, jak powstają , ich wersje i zastosowanie,
  – czy musimy stosować reguły Incoterms,
  – czy możemy posługiwać się starszymi wersjami  i w jakich przypadkach,
  -co regulują, a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
  – reguły Incoterms a umowa sprzedaży,
  – co to jest ryzyko w dostawie ,
  -miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia, a przejście ryzyka, z czym wiąże się brak określenia miejsca dostawy, -jak poprawnie zapisywać warunki dostawy Incoterms i co w przypadkach kiedy brak informacji o wersji Incoterms ,
  – co wspólnego mają reguły Incoterms z przeniesieniem własności rzeczy,
 2. Różnice między incoterms 2010 a Incoterms 2020,
  – wyeksponowanie artykułów związanych z dostawą/przyjęciem dostawy i przejściem ryzyka  (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5) ,
  -ulepszenie prezentacji i zastosowanie obszernych not wyjaśniających,
  – powiązanie z innymi umowami (umowy sprzedaży, spedycji, przewozu) ,
  – możliwość użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP
  – ułatwienia dla akredytyw poprzez zastosowanie konosamentu „on board” dla FCA,
  – uporządkowanie informacji o kosztach poprzez umieszczenie ich w jednym artykule,
  różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej dla reguł CIF i CIP,
  – zmiana reguły DAT na DPU,
  – włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres artykułów dotyczących przewozu i kosztów,

3.Szczegółowe omówienie  reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu z uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającego i kupującego, zalecenia do stosowania i popełniane błędy.
– co to jest akredytywa, zasada działania ze szczegółowym omówieniem,
– obowiązki ogólne dla Sprzedającego i Kupującego wynikające z reguł Incoterms,
EXW EX Works (czy można dokonać modyfikacji aby Sprzedający odpowiadał za załadunek i odprawę celną eksportową i dlaczego ta reguła jest rekomendowana dla transportów krajowych) ,
FCA Free Carrier ( dwa różne miejsca dostawy dla FCA, na czym polega zastosowanie konosamentu”on board”),
CPT Carriage Paid To (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
CIP Carriage Insurance Paid To(ubezpieczenie Cargo w klauzuli A, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CPT),
DAP Delivered At Place jako jedna z najwygodniejszych reguł dla Kupującego i Sprzedającego.
DPU Delivery at Place Unloaded (co w przypadku kiedy Sprzedający nie ma możliwości rozładunku towaru u Kupującego? ),
DDP Delivered Duty Paid (dlaczego jest rekomendowana dla transportów krajowych)

Ćwiczenie 1: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji handlowej .

 1. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego z uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającego i kupującego, zalecenia do stosowania i popełniane błędy.
  FAS Free Alonside Ship,
  FOB Free On Board ( dlaczego nie powinna być stosowana dla transportu morskiego kontenerów),
  CFR Cost and Freight (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
  CIF Cost Insurance Freight ( ubezpieczenie w klauzuli C, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CFR),
  – podsumowanie wszystkich reguł Incoterms 2020.
  – najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Incoterms

Ćwiczenie 2 : Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji .

 1. Odprawa celna importowa i eksportowa.
  a) Klasyfikacja taryfowa
  Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów HS,
  – Nomenklatura Scalona CN,
  – Wspólna Taryfa Celna UE (TARIC),
  – system Taric i Isztar ,
  – środki polityki handlowej  

Ćwiczenie 3: Sprawdzamy w systemie Isztar stawki celne, inne środki polityki handlowej oraz stawki Vat na importowany towar o wybranym kodzie taryfy celnej
– zmiany w Nomenklaturze Scalonej (tablice korelacyjne),
– po co jest potrzebna klasyfikacja taryfowa,
– Wiążąca Informacja Taryfowa
b) Odprawa celna importowa
– pojęcie importu towarów ,
– procedury celne i odprawa celna, Unijny Kodeks Celny,
– usprawnienia procedury celnej – AEO,
-przebieg i rodzaje odpraw celnych oraz sposoby rozliczenia należności celno- podatkowych, system AIS, zmiany od 1 lipca 2020 r.
– uproszczenia celne,
– skład celny i jego funkcje,
– tranzyt, T1,T2,
– wartość celna towaru i  podstawa opodatkowania.

Ćwiczenie 4: Wyliczamy wartość celną towaru.
-dokumenty niezbędne do odprawy celnej importowej ze szczegółowym omówieniem,
c) Odprawa celna eksportowa
– warunki jakie trzeba spełnić aby miał miejsce eksport towarów,
– eksport bezpośredni i pośredni- omówienie,
 – agencja celna : obowiązki i zadania, jak współpracować z agencją celną,
–  obowiązki przedsiębiorcy współpracującego z agencja celną,
– upoważnienie do odprawy celnej bezpośrednie i pośrednie,
– dokumenty niezbędne do odprawy celnej ze szczegółowym omówieniem,
– faktura eksportowa

Ćwiczenie 5 : Przygotowujemy fakturę eksportową
– przebieg odprawy celnej eksportowej, system AES,
– karnet ATA, CPD

 1. Reguły pochodzenia towarów.
  – podstawy prawne,
  – czym są reguły pochodzenia towarów,
  – przepisy regulujące pochodzenie towarów,
  – świadectwo pochodzenia (kto wystawia, do jakich celów, rodzaje)
  – zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów na podstawie Unijnego Kodeksu Celnego- UKC (towary całkowicie uzyskane, operacje, których nie uznaje się za istotne ekonomicznie uzasadnione przetworzenie lub obróbkę)
  –  niepreferencyjne świadectwo pochodzenia (wzór, wniosek o wystawienie, wystawianie w trybie uproszczonym)
  – zasady ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów na podstawie UKC
  a)umowy o partnerstwie gospodarczym i wolnym handlu UE.|
  – rodzaje umów i ich przykłady,
  – ogólne zasady ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów w umowach o partnerstwie gospodarczym i wolnym handlu.
  – Regionalna konwencja w sprawie pan-euro-śródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia PEM(umawiające się strony i główne cele, produkty uważane za pochodzące, niewystarczająca obróbka i przetworzenie, kumulacja pochodzenia ( bilateralna, diagonalna, pełna ), zasada tolerancji, transport bezpośredni, zestawy, zasada terytorialności ,
  – dowody potwierdzające preferencyjne pochodzenie w PEM,
  – świadectwo przewozowe EUR 1 (deklaracja dostawcy, świadectwo informacyjne INF4, wzory oraz procedura wystawiania i weryfikacji , kiedy EUR 1 może zostać odrzucone przez organy celne, wystawianie świadectw retrospektywnie)

Ćwiczenie 6: Wypełniamy długoterminową deklarację dostawcy.
– deklaracja pochodzenia (upoważniony eksporter, wzór i procedura wystawiania, dokumenty uzupełniające, zastępcze dowody pochodzenia,  termin ważności i czas przechowywania, weryfikacja dowodów pochodzenia, kary),
Ćwiczenie 7:  Stosując zasady Konwencji PEM sprawdzamy czy podane towary spełniają warunki towarów pochodzących oraz jaki dowód pochodzenia będzie obowiązywał.
– umowa o handlu i współpracy miedzy UE a Wielką Brytanią (TCA) (zasady ustalania preferencyjnego pochodzenia, produkty pochodzące, produkty całkowicie uzyskane, zasada tolerancji, niewystarczająca produkcja, zasada nie manipulacji, zestawy),
– dowody pochodzenia ( wiedza importera, oświadczenie o pochodzeniu -system REX)

b)Generalny System Preferencji (GSP)
– produkty pochodzące oraz dodatkowe zasady pozwalające na zastosowanie preferencji celnych,
– dowody pochodzenia (deklaracja na fakturze, oświadczenie o pochodzeniu, system REX )
c) Unia Celna z Turcją
– produkty pochodzące oraz dodatkowe zasady pozwalające na zastosowanie preferencji celnych, – dowody pochodzenia potwierdzające unijne lub tureckie pochodzenie (świadectwo przewozowe EUR1, deklaracje pochodzenia)
– świadectwo przewozowe A.TR
– co to jest WIP( czas oczekiwania na decyzje i jej ważność),
– procedura uzyskania świadectwa pochodzenia w KIG,
– internetowa baza danych o Regułach pochodzenia.

 1. Transport drogowy w handlu międzynarodowym- Konwencja CMR.
  – obowiązki Przewoźnika/Spedytora wpływające na przebieg transportu (Karnet TIR, T1,T2, deklaracje skrócone)
  – zastosowanie Konwencji CMR i jej zasięg,
  – zakres odpowiedzialności i obowiązków Nadawcy/ Załadowcy i Przewoźnika ,
  – kiedy Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności, pojęcie siły wyższej,
  – obowiązki przewoźnika przy przyjęciu towaru do przewozu,
  – odpowiedzialność za czynności ładunkowe, rozmieszczenie i mocowanie ładunku,
  – kto i w jaki sposób może dysponować towarem w trakcie przewozu,
  – odpowiedzialność za opóźnienie terminu dostawy, jakie kary umowne można stosować,
  – kiedy towar uznaje się za zaginiony, sposób postępowania,
  – procedura wydania towaru Odbiorcy, szkody przewozowe i reklamacje- sposób załatwiania,
  – wysokość odszkodowania zgodnie z CMR,
  – Konwencja CMR jako prawo nadrzędne, wiążące,
  – co z kwestiami , których Konwencja CMR nie reguluje,
  – co powinien mieć dobry Przewoźnik (polisa ubezpieczeniowa, niezbędne klauzule, rażące niedbalstwo)
  a) dokumenty w transporcie międzynarodowym .
  – międzynarodowy list przewozowy CMR i jego znaczenie w transporcie międzynarodowym ( czy jest wymagany i czy może być stosowany w przypadku transportu krajowego),
  -odpowiedzialność za wystawienie i treść CMR,
  -co powinien zawierać , wzór,
  -czy neutralizacja CMR jest zgodna z prawem,
  -co wpisać do listu przewozowego aby Przewoźnik odpowiadał za całą wartość towaru i ponosił wszystkie koszty opóźnienia w dostawie (deklaracja wartości i specjalnego interesu w dostawie),
  -kary za brak dostarczenia potwierdzonego listu przewozowego do Nadawcy,

Ćwiczenie 8: Wypełniamy prawidłowo list przewozowy CMR
– dokumenty spedytora ( zaświadczenie spedytorskie, instrukcja wysyłkowa)
– Dowód dostawy( POD-proof of delivery , Lieferschein) ,
– dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych,
–  komplet dokumentów przewozowych i spedycyjnych.

8.Spedycja- Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne(OPWS) i Kodeks Cywilny.
– jakie przepisy regulują działalność spedycyjną,
– umowa spedycji oraz regulaminy świadczenia usług,
– kiedy Spedytor jest przewoźnikiem ,
– odpowiedzialność Zleceniodawcy i Spedytora( należyta staranność) ,
– co to są czynności spedycyjne,
– kiedy Spedytor nie ponosi odpowiedzialności ,
– oferta i zlecenie spedycyjne- co powinny zawierać,
– obowiązki Spedytora wynikające z realizacji zlecenia, odbiór i wysyłanie przesyłki,
– obowiązek zabezpieczenia roszczeń Zleceniodawcy przez Spedytora,
– kiedy Spedytor zawiera ubezpieczenie Cargo na rzecz Zleceniodawcy,
– prawa Spedytora,
– reklamacje i wysokość odszkodowania,
– przedawnienia roszczeń, rozstrzyganie sporów,
– minusy OPWS 2010,
– jak powinna wyglądać praca Spedytora,
– co powinien mieć dobry Spedytor,

a)Umowa Przewozu a Umowa Spedycji.
– z kim zawierać umowę przewozu, a z kim umowę spedycji ,
– różnica między umową przewozu, a umową spedycji, co charakteryzuje te umowy,
-rodzaje umów,
– cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy( porządkowe, podstawowe, dodatkowe)
 –  zlecenie przewozu i zlecenie spedycji ( przykładowy wzór)
Ćwiczenie 9 : Sporządzamy schemat przykładowej umowy przewozu lub umowy spedycji.

b)Weryfikacja Przewoźnika i Spedytora.
– jak zweryfikować Przewoźnika i Spedytora,
– jak zweryfikować polisę ubezpieczeniową Przewoźnika i Spedytora,
Ćwiczenie 10: Weryfikujemy polisę ubezpieczeniową Przewoźnika i Spedytora .

c)Załadunek, rozmieszczenie i mocowanie ładunków na środku transportu.
– oznakowanie środków transportu i kontenerów,
– właściwy sposób opakowania i zabezpieczenia towaru, palety fumigowane,
– prawidłowe załadowanie na środek transportu i rozmieszczenie ładunku na pojeździe, naciski na osie, dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
– załadunek na właściwy środek transportu i powierzenie ładunku osobie uprawnionej,
– mocowanie ładunku na środku transportu,
– przepisy dotyczące ładowania, zabezpieczenia i mocowania ładunku,
– zasady załadunku gwarantujące bezpieczeństwo towarów w kontenerze, Certyfikat Załadowania.

9. Ubezpieczenie Cargo
-polisa ubezpieczeniowa i jej rodzaje( polisa jednorazowa i generalna),
– rodzaje szkód przewozowych,
-które ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo przewozu naszych towarów.
-dlaczego ubezpieczenie CARGO,
-uwaga na Cargo zawierane za pośrednictwem Spedytorów i Przewoźników,
– klauzule ładunkowe Instytutu Londyńskich Ubezpieczycieli (A,B,C) oraz inne klauzule stosowane przez ubezpieczycieli,
-ważne pojęcia z zakresu Ubezpieczenia Cargo.
– ustawa SENT,
– ograniczenia transportowe w UE (EKAER, BIREG)