Szkolenie 2- dniowe.
Prezentacja szkolenia.                     
Szkolenie jest skierowane dla firm, które planują rozpocząć swoją przygodę z importem towarów oraz dla firm, które chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Jest  adresowane do działów handlowych, transportowych oraz logistycznych zarówno firm handlowych jak i produkcyjnych.
Ma na celu zapoznanie uczestników z  prawami obowiązującymi w handlu międzynarodowym – Konwencja Wiedeńska, oraz nowymi regułami Incoterms 2020. Zawiera omówienie  procedur i dokumentacji związanych z importem towarów, a w tym procedur handlowych, pochodzenia towarów, transportowych, celno-podatkowych oraz płatności.
Podejmuje tematy z zakresu morskich listów przewozowych, obniżenia kosztów w transporcie oraz ubezpieczenia towarów.                                       
Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia Prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia.                                               

Korzyści dla uczestników.
Szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika zajmującego się importem towarów. Każdy uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń, rozmowy z prowadzącym oraz obszernych materiałów szkoleniowych. Co ważne – ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach biznesowych i realnych dokumentach.
Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli jakie prawo zastosować dla umów z kontrahentami zagranicznymi ,jak skonstruować umowę sprzedaży z kontrahentem zagranicznym oraz prawidłowo dobrać właściwą regułę Incoterms dla konkretnej sytuacji handlowej. Będą potrafili skompletować dokumentację importową niezbędną do odprawy celnej. Dowiedzą się jakie kroki podjąć aby właściwie, bez problemu i ograniczając koszty zorganizować import, skąd czerpać wiedzę na temat niezbędnych certyfikatów, jak kontrolować import towarów (pozwolenia, cła i inne środki polityki handlowej), jak skorzystać na pochodzeniu towarów. Zdobędą wiedzę na temat wyliczania wartości celnej towaru i podstawy opodatkowania. Zapoznają się z rodzajami odpraw celnych i korzyściami wynikającymi z wyboru konkretnego rodzaju. Dowiedzą się w jaki sposób ograniczać koszty transportowe, ubezpieczyć towar oraz zadbać o kompletne informacje na morskim liście przewozowym. Poznają wiele praktycznych porad ułatwiających import towarów.

Plan szkolenia

 1. Konwencja Wiedeńska jako prawo regulujące zasady współpracy polskich przedsiębiorców z zagranicznymi podmiotami.
  – zasięg, zastosowanie  i warunki stosowania Konwencji Wiedeńskiej,
   – co reguluje KW, a czego nie reguluje i jakie wtedy zastosować prawo,                             
  – zawieranie umów sprzedaży,             
  – prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego,
  – co z momentem przeniesienia własności,
  – sposób i terminy przeprowadzenia kontroli towarów przez Kupującego,
  – terminy dostarczenia towarów(klauzula rozsądku),                         
  – jakie muszą być dostarczone towary aby zostały uznane za zgodne z umową,                             
  – środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy przez Sprzedającego lub Kupującego,       
  – przejście ryzyka w dostawie ze Sprzedającego na Kupującego,
  – jakie warunki muszą być spełnione aby Sprzedający/Kupujący mogli odstąpić od umowy,
  – odszkodowanie w razie naruszenia postanowień umownych(strata+ utracony zysk),           
  – kto odpowiada za minimalizowanie strat,                                                   
   – jakie warunki muszą być spełnione, aby zwolnić się z odpowiedzialności za naruszenie umowy,
  – obowiązek powiadomienia o przeszkodzie,                            
  – wybrane podobieństwa i różnice między Konwencją Wiedeńską a Kodeksem Cywilnym,
   – czy warto aby polski przedsiębiorca przy zawieraniu umów stosował KW,                             
  – Konwencja Wiedeńska, a siła wyższa.                     
  a)cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy, rodzaje umów, przydatne klauzule.

Ćwiczenie 1 : Sporządzamy schemat przykładowej umowy z kontrahentem zagranicznym.

 1. Incoterms 2020 -informacje ogólne.
  – kilka słów o Międzynarodowej Izbie Handlowej,
  – czym są reguły Incoterms, ich wersje i zastosowanie,             
  – czy musimy stosować reguły Incoterms,
  – czy możemy posługiwać się starszymi wersjami  i w jakich przypadkach,                                                                     
  -co regulują, a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
  – reguły Incoterms, a umowa sprzedaży,                                                                                    
  – co to jest ryzyko w dostawie ,                                                                                                       
   -miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia, a przejście ryzyka,                                         
  -jak poprawnie zapisywać warunki dostawy Incoterms,
  – co wspólnego mają reguły Incoterms z przeniesieniem prawa własności,   

  3. Różnice między Incoterms 2010 a Incoterms 2020,
  – wyeksponowanie artykułów związanych z dostawą/przyjęciem dostawy i przejściem ryzyka,
  -ulepszenie prezentacji i zastosowanie obszernych not wyjaśniających,               
  – powiązanie z innymi umowami (umowy sprzedaży, spedycji, przewozu) ,                       
  – możliwość użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP                               
  – ułatwienia dla akredytyw poprzez zastosowanie konosamentu „on board” dla reguły FCA,        
  – uporządkowanie informacji o kosztach poprzez umieszczenie ich w jednym artykule,                
  różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej dla reguł CIF i CIP,                 
  – zmiana reguły DAT na DPU,           
  – włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres artykułów dotyczących przewozu i kosztów,

4.Szczegółowe omówienie  reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu, zalecenia do stosowania,

– obowiązki ogólne dla Sprzedającego i Kupującego wynikające z reguł Incoterms,                                                               
EXW EX Works (czy można dokonać modyfikacji aby Sprzedający odpowiadał za załadunek i odprawę celną eksportową i dlaczego ta reguła jest rekomendowana dla transportów krajowych),                                             
FCA Free Carrier ( dwa różne miejsca dostawy dla FCA, na czym polega zastosowanie konosamentu”on board”), 
CPT Carriage Paid To (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),                                                                                                   
CIP Carriage Insurance Paid To(ubezpieczenie Cargo w klauzuli A, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CPT),                                                                        
DAP Delivered At Place jako jedna z najwygodniejszych reguł dla Kupującego i Sprzedającego.                                                                                 
DPU Delivery at Place Unloaded (co w przypadku kiedy Sprzedający nie ma możliwości rozładunku towaru u Kupującego? ),
DDP Delivered Duty Paid (dlaczego jest rekomendowana dla transportów krajowych)

Ćwiczenie 2: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji handlowej .

 1. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego , zalecenia do stosowania,                
  FAS Free Alonside Ship                                                                                                          
  FOB Free On Board ( dlaczego nie powinna być stosowana dla transportu morskiego kontenerów),                                                       
  CFR Cost and Freight (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),                                                                                                        
  CIF Cost Insurance Freight ( ubezpieczenie w klauzuli C, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CFR),                         
  – podsumowanie wszystkich reguł Incoterms 2020.                                                                   
  – najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Incoterms

Ćwiczenie 3: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji .

6.Procedury i dokumentacja związane z importem towarów.                                                               
a)pojęcie importu towarów,                                                                                                                 
b) aspekt handlowo-jakościowy:
-weryfikacja dostawcy,                                                                                                               
-proces zamawiania towarów ,
– jak zadbać o jakość towaru, kontrola jakości u dostawcy- przed czym chroni, kto i jak powinien zrobić kontrolę, co powinien zawierać raport,
– oznakowanie towarów i opakowań, kto za to odpowiada, przykłady,
– fumigacja palet, co jeśli jej nie ma,
 – wymogi dotyczące opakowań z towarami niebezpiecznymi,
– certyfikaty, skąd brać informacje na temat wymaganych certyfikatów w imporcie, deklaracja zgodności UE, procedura oceny zgodności, Test Reports, Certyfikat Zgodności CE, oznaczenie CE, jednostki certyfikujące( notyfikujące), popełniane  błędy i skutki braku lub nieprawidłowych oznaczeń, organy kontrolujące,
– przykłady niezbędnych certyfikatów/świadectw w imporcie  zależnie od branży,   
– dyrektywy UE i inne źródła wiedzy o certyfikatach i przepisach,
– kontrole na granicy,
– podstawowe przepisy dla branży chemikaliów, środków ochrony roślin i produktów biobójczych, detergentów, nawozów, produktów rolnych i ekologicznych, tekstyliów, produktów z żelaza, stali i aluminium, żywności i pasz, produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, gatunków chronionych, kosmetyków i farmaceutyków,  opakowań.
c) pochodzenie towarów
– co to jest pochodzenie towarów i reguły pochodzenia,
– pochodzenie towarów w aspekcie przywozu i wywozu towarów,
– przepisy dotyczące pochodzenia towarów,
– czym jest certyfikat pochodzenia,
– rola preferencyjnego i niepreferencyjnego certyfikatu pochodzenia w obrocie międzynarodowym,
– jak można stracić, a jak zyskać wykorzystując pochodzenie towarów,
– kiedy mamy do czynienia z preferencyjnym pochodzeniem towarów( umowy o partnerstwie gospodarczym i wolnym handlu, system GSP, unie celne, Konwencja PEM),
 -dowody potwierdzające preferencyjne pochodzenie (świadectwo przewozowe EUR 1, deklaracja pochodzenia, oświadczenie o pochodzeniu- system REX, wiedza importera), szczególne znaczenie świadectwa A.TR

Ćwiczenie 4: Porządkujemy w kolejności czynności jakie będziemy wykonywać przy imporcie towarów. 

 1. d) aspekt transportowy ( Kodeks Morski, Kodeks Cywilny, OPWS 2022) :
  – obowiązki Nadawcy wynikające z organizacji transportu, 
  – transport kolejowy – na co zwrócić uwagę aby znacznie ograniczyć koszty,                      
  – rodzaje listów przewozowych w obrocie międzynarodowym,
  – funkcje i znaczenie listu przewozowego w transporcie morskim,
  – kto odpowiada za wystawienie i dane w morskim liście przewozowym,
  – rodzaje morskich listów przewozowych, kiedy i jak je stosować, które są najbezpieczniejsze, a które stwarzają ryzyko i dlaczego,
  – co musi zawierać morski list przewozowy, podstawowe klauzule konosamentu,
  – sposoby zwolnienia kontenerów w porcie,

Ćwiczenie 5 : Wybieramy zestaw najbezpieczniejszych morskich listów przewozowych dla Odbiorcy
– czym jest umowa przewozu w transporcie morskim,
– odpowiedzialność przewoźnika morskiego,
– kto i kiedy może dysponować ładunkiem, zasady wydania i odbioru ładunku,
– co w sytuacji porzucenia ładunku przez odbiorcę,
– kiedy przewoźnik może odmówić wydania ładunku,
– szkody przewozowe w transporcie morskim ,typowe szkody, awaria wspólna ( jak się zabezpieczyć), co w sytuacji kiedy ładunek zaginął – abandon,
– odszkodowanie,
– jak ograniczać koszty w transporcie morskim-  na co zwracać szczególną uwagę,
– jak krok po kroku zorganizować transport morski- jakie ograniczenia i trudności możemy napotkać,
– rodzaje kontenerów, do czego służą, o czym mówi nam numer kontenera i certyfikat CSC.

– przepisy dotyczące Spedycji, do których mamy obowiązek się stosować a do których nie,
– kiedy mają zastosowanie nowe przepisy OPWS 2022,
– kto to Spedytor, Zleceniodawca, czym jest umowa spedycji, czy spedytor może sam dokonać przewozu,
– oferta i zlecenie spedycyjne,
– prawa i obowiązki spedytora i należne wynagrodzenie,
 – odpowiedzialność spedytora, czynności spedycyjne, 
– jakie się należy odszkodowanie, jak postępować w razie szkody, reklamacje, jak będą rozstrzygane spory,
– odpowiedzialność zleceniodawcy,
– odpowiedzialność za konosamenty, spedytor jako „kupiec „
 – minusy OPWS 2022, jak najbezpieczniej współpracować za spedytorem,
– jak powinna wyglądać praca spedytora i co powinien mieć rzetelny Spedytor ,                                                                                                                                                                                                                    

– ubezpieczenie CARGO czy Ubezpieczenie Przewoźnika/Spedytora, co chroni nasz towar,
– polisa ubezpieczeniowa i jej rodzaje, która najlepsza dla przedsiębiorcy,
– dlaczego ubezpieczenie Cargo jest najlepsze,
– klauzule ładunkowe i nie tylko,
– ustawa SENT- nowości.

 Ćwiczenie 6: Dla danej sytuacji określamy jak powinien przebiegać proces logistyczny i jakie zadania powinien wykonać importer.

e) aspekt celno-podatkowy :
-formalności celno podatkowe związane z importem :rejestracja EORI i PDR,
– ustalenie stawki cła i podatku VAT, ustalenie środków polityki handlowej- kontrola importu,
-systemy Isztar/Taric, przydatne narzędzia do kontroli importu,

Ćwiczenie 7: Sprawdzamy cła, podatki i środki polityki handlowej dla wybranych towarów w imporcie.

– agencja celna i jej zadania, upoważnienia do agencji i ich rodzaje,
– kody taryfy celnej ( HS, CN, TARIC), zmiany- tablice korelacyjne ,co w sytuacji kiedy nie potrafimy ustalić właściwego kodu dla naszego towaru- WIT ,
-dokumenty niezbędne do odprawy celnej importowej ze szczegółowym omówieniem, co powinna zawierać faktura handlowa i packing list,

Ćwiczenia 8: Kompletujemy dokumentację importową oraz wyliczamy całkowitą cenę towaru importowanego .

– procedury celne i odprawa celna, Unijny Kodeks Celny, system AIS
– przebieg odprawy celnej importowej ostatecznej, odprawa celna fiskalna,
– usprawnienia procedury celnej – AEO, procedury uproszczone,
– odprawa celna z odroczonym VAT, odprawa celna scentralizowana,
– sposoby rozliczenia należności podatkowy w zależności od rodzaju odprawy,
– procedury specjalne i ich korzyści dla przedsiębiorców, tranzyt , skład celny- funkcja zawieszenia płatności należności importowych,
 – prawo do odliczenia VAT i dokumenty uprawniające do odliczenia VAT ,
– obowiązek podatkowy i miejsce opodatkowania  w imporcie,
– wartość celna towaru i  podstawa opodatkowania.

 Ćwiczenia 9: Wyliczamy wartość celną towaru.
– czym jest próbka, zwolnienie próbek z VAT i cła,

e)aspekt płatności :
– rodzaje płatności i klasyfikacja według ryzyka,                                                    
 -akredytywa dokumentowa i inkaso dokumentowe.
– gwarancja bankowa, faktoring, forfaiting,