Szkolenie 1- dniowe.
Prezentacja szkolenia.
Szkolenie jest skierowane dla firm, które planują rozpocząć swoją przygodę z importem i eksportem towarów oraz dla firm, które chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Jest  adresowane do działów handlowych i logistycznych, zarówno firm handlowych jak i produkcyjnych.
Ma na celu zapoznanie uczestników z regułami pochodzenia zarówno niepreferencyjnymi jak i preferencyjnymi. Zawiera omówienie zagadnień związanych z klasyfikacją towarów oraz wartością celną, a także omówienie najważniejszych umów o współpracy gospodarczej i wolnym handlu, postanowień GSP i unii celnych.
Podejmuje tematy z zakresu zasad ustalania pochodzenia towarów w różnych systemach preferencyjnych, oraz omawia obowiązujące dowody pochodzenia.
Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów, oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia.

Korzyści dla uczestników.
Szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika zajmującego się logistyką oraz importem i eksportem towarów. Każdy uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń, rozmowy z prowadzącym, a także materiałów szkoleniowych. Co ważne – ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach biznesowych i realnych dokumentach.
 Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli jak ustalać pochodzenie towarów w różnych systemach preferencyjnych i jakie dowody pochodzenia funkcjonują w danym systemie. Będą potrafili wypełnić wniosek o wystawienie świadectwa przewozowego EUR 1 oraz świadectwo przewozowe EUR 1.Dowiedzą się jak prawidłowo wypełnić deklarację dostawcy i kto może pomóc w ustaleniu pochodzenia towarów. Zdobędą wiedzę na temat wyliczania wartości celnej towaru oraz odczytywania informacji w systemie ISZTAR. Zapoznają się z najważniejszymi umowami preferencyjnymi, ich zasadami i obowiązującą dokumentacją.

 Plan szkolenia

 1. Klasyfikacja taryfowa
  a)Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów HS,
  b) Nomenklatura Scalona CN,
  c) Wspólna Taryfa Celna UE (TARIC),
  – system Taric i Isztar
  Ćwiczenie 1 : Sprawdzamy w systemie Isztar stawki celne, inne środki polityki handlowej oraz stawki Vat na importowany towar o wybranym kodzie taryfy celnej
  d) zmiany w Nomenklaturze Scalonej (tablice korelacyjne), e) po co jest potrzebna klasyfikacja taryfowa,
  f) Wiążąca Informacja Taryfowa
 2. Wartość celna towaru
  a) pojęcie wartości celnej towaru ( po co nam wartość celna towaru),
  b) metody ustalania wartości celnej (co wliczamy do wartości celnej towaru, kurs celny) .
  Ćwiczenie 2: Wyliczamy wartość celną towaru wykorzystując podane dane.
 3. Reguły pochodzenia towarów.
  a) podstawy prawne,
  b) czym są reguły pochodzenia towarów,
  c) przepisy regulujące pochodzenie towarów,
  d) świadectwo pochodzenia (kto wystawia, do jakich celów, rodzaje)
  e) zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów na podstawie Unijnego Kodeksu Celnego- UKC (towary całkowicie uzyskane, operacje, których nie uznaje się za istotne ekonomicznie uzasadnione przetworzenie lub obróbkę)
  f) niepreferencyjne świadectwo pochodzenia (wzór, wniosek o wystawienie, wystawianie w trybie uproszczonym)
  g) zasady ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów na podstawie UKC

4.Umowy o partnerstwie gospodarczym i wolnym handlu UE.
a) rodzaje umów i ich przykłady,
b) ogólne zasady ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów w umowach o partnerstwie gospodarczym i wolnym handlu.
c) Regionalna konwencja w sprawie pan-euro-śródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia PEM.
– umawiające się strony i główne cele,
– produkty uważane za pochodzące, niewystarczająca obróbka i przetworzenie,
– kumulacja pochodzenia ( bilateralna, diagonalna, pełna ),
– zasada tolerancji, transport bezpośredni, zestawy, zasada terytorialności ,
d) dowody potwierdzające preferencyjne pochodzenie w PEM,
– świadectwo przewozowe EUR 1/EUR-MED (deklaracja dostawcy, świadectwo informacyjne INF4, wzory oraz procedura wystawiania i weryfikacji , kiedy EUR 1 może zostać odrzucone przez organy celne, wystawianie świadectw retrospektywnie)
Ćwiczenie 3: Wypełniamy długoterminową deklarację dostawcy.
Ćwiczenie 4:
Wypełniamy wniosek o wystawienie świadectwa EUR 1 i świadectwo EUR 1.
– deklaracja pochodzenia i deklaracja pochodzenia EUR-MED (upoważniony eksporter, wzór i procedura wystawiania, dokumenty uzupełniające, zastępcze dowody pochodzenia,  termin ważności i czas przechowywania, weryfikacja dowodów pochodzenia, kary),
Ćwiczenie 5:  Stosując zasady Konwencji PEM sprawdzamy czy podane towary spełniają warunki towarów pochodzących oraz jaki dowód pochodzenia będzie obowiązywał.
e) umowa o handlu i współpracy miedzy UE a Wielką Brytanią (TCA) – zasady ustalania preferencyjnego pochodzenia( produkty pochodzące, produkty całkowicie uzyskane, zasada tolerancji, niewystarczająca produkcja, zasada nie manipulacji, zestawy), – dowody pochodzenia ( wiedza importera, oświadczenie o pochodzeniu -system REX)
Ćwiczenie 6: Opierając się na zasadach Umowy o handlu i współpracy TCA (UE-WB) sprawdzamy czy podane towary spełniają warunki towarów pochodzących
f) umowy o wolnym handlu z Korea Południowa, Kanada, Japonia, Singapur, Wietnam – zasady ustalania preferencyjnego pochodzenia, – dowody pochodzenia,

5.Generalny System Preferencji (GSP)
– produkty pochodzące oraz dodatkowe zasady pozwalające na zastosowanie preferencji celnych,
– dowody pochodzenia (deklaracja na fakturze, oświadczenie o pochodzeniu, system REX – rejestracja, obowiązki eksportera, oświadczenie o pochodzeniu wystawiane retrospektywnie i w przypadku kumulacji, ważność, niezgodności, błędy, weryfikacja),
– Ogólny System Preferencji GSP Plus(GSP+) (ogólne zasady i dowody pochodzenia),
-System „wszystko oprócz broni” (EBA) (ogólne zasady i dowody pochodzenia),
Ćwiczenie 7:  Opierając się na zasadach GSP ustalamy czy dane towary uzyskają preferencje celne w UE i jaki dowód pochodzenia będzie obowiązywał.

6.Unie Celne
a) Unia Celna z Turcją.
– produkty pochodzące oraz dodatkowe zasady pozwalające na zastosowanie preferencji celnych,
– dowody pochodzenia potwierdzające unijne lub tureckie pochodzenie (świadectwo przewozowe EUR1/EUR-MED, deklaracje pochodzenia) ,
– świadectwo przewozowe A.TR ( upoważniony eksporter A.TR, uproszczona procedura wystawiania, świadectwa wystawiane retrospektywnie, weryfikacja),
b) Unia celna z Andorą (podstawowe zasady i dowody pochodzenia),
c) Unia celna z San Marino( podstawowe zasady i dowody pochodzenia),
Ćwiczenie 8:  Stosując zasady Unii Celnej UE- Turcja sprawdzamy czy dane towary uzyskają stawkę 0 % w Turcji  i jaki dokument będzie  obowiązywał . 

7.Wiążąca Informacja o pochodzeniu (WIP)
a) co to jest WIP(wzór wniosku i warunki jego złożenia, co dołączyć do wniosku, czas oczekiwania na decyzje i jej ważność, cofanie i przedłużanie decyzji WIP)
b) procedura uzyskania świadectwa pochodzenia w KIG,
c)internetowa baza danych o Regułach pochodzenia.