Szkolenie 2- dniowe.
Prezentacja szkolenia.
Szkolenie jest skierowane dla firm handlowych i produkcyjnych. Jest  adresowane dla działów transportu i logistyki, które chcą pogłębić swoją wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu zagadnień transportowych i logistycznych.
Ma na celu zapoznanie uczestników z prawami obowiązującymi w transporcie krajowym i międzynarodowym. Zawiera szerokie i praktyczne omówienie zagadnień transportowych oraz dokumentacji niezbędnej przy realizacji przewozów.
Podejmuje tematy z zakresu drogowego transportu krajowego i międzynarodowego oraz transportu morskiego, odpowiedzialności Nadawcy, Spedytora i Przewoźnika oraz ubezpieczenia towarów w transporcie.
Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia Prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia.

Korzyści dla uczestników.
Szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika zajmującego się w firmie transportem towarów. Każdy uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń, rozmowy z prowadzącym oraz materiałów szkoleniowych. Co ważne – ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach transportowych i realnych dokumentach. Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli jak ograniczyć i dbać o niskie koszty transportu w Przedsiębiorstwie. Będą wiedzieli jakie są przepisy prawa związane z daną gałęzią transportu, za co odpowiada Nadawca towarów, a za co Przewoźnik i Spedytor,  jak  dobrać właściwą regułę Incoterms dla konkretnej sytuacji transportowej. Będą potrafili rozpoznać kto odpowiada za powstałe szkody przewozowe i złożyć reklamację. Dowiedzą się czym różni się Przewoźnik od Spedytora ,w jakich sytuacjach korzystać z Przewoźnika, a w jakich ze Spedytora. Będą umieli zweryfikować Przewoźnika i Spedytora oraz ich polisy, tak aby powierzyć towar właściwemu podmiotowi. Będą potrafili skompletować dokumentację transportową , skonstruować umowę przewozu i spedycji oraz zlecenie przewozu i spedycji. Dowiedzą się jak prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR, dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych oraz co powinno się znaleźć w instrukcjach konosamentowych . Poznają wiele praktycznych rad jak ustrzec się przed problemami w branży transportowej takimi jak: oszustwa, szkody przewozowe ,brak wypłaty pełnych odszkodowań, okresowy brak środków transportu, opóźnienia w transporcie.

Plan szkolenia

 1. Zastosowanie reguł Incoterms 2020 w transporcie krajowym i międzynarodowym.
  a) informacje ogólne
  – czym są reguły Incoterms, ich wersje i zastosowanie,
  -co regulują, a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
  -miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia, a przejście ryzyka,
  -jak poprawnie zapisywać warunki dostawy,
  -różnice między Incoterms 2010 a Incoterms 2020,
  b)szczegółowe omówienie  reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu, zalecenia do stosowania,
  – reguły EXW,FCA,CPT,CIP,DAP,DPU,DDP,( dlaczego EXW i DDP powinno stosować się rzadko, a są nadużywane )
  Ćwiczenie 1: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji .
  c) szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego, zalecenia do stosowania,
  – reguły FAS, FOB, CFR, CIF ( dlaczego te reguły nie powinny być stosowane do transportu morskiego kontenerów)

Ćwiczenie 2: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji .

 1. Transport drogowy w handlu krajowym.
  – obowiązki Sprzedającego/Kupującego wynikające z organizacji transportu,
  – podstawowe różnice między Przewoźnikiem i Spedytorem oraz przepisy regulujące ich odpowiedzialność,
  -Ustawa Prawo Przewozowe (UPP) co reguluje, czym się nie zajmuje,
  – w jakim stanie Nadawca powinien powierzyć towar Przewoźnikowi,
  – prawa Przewoźnika w momencie przyjęcia towaru do przewozu,
  – za co odpowiada Nadawca, a za co Przewoźnik,
  – w jakich sytuacjach Przewoźnik nie odpowiada za powierzony mu towar,
  – odpowiedzialność za czynności związane z załadunkiem, rozmieszczeniem, mocowaniem ładunku na pojeździe, czynności porządkowe,
  – ustalanie trasy, ceny, wybór środka transportu,
  – termin przewozu oraz odpowiedzialność za opóźnienie,
  – przesyłka utracona i postępowanie w razie jej odnalezienia,
  – kto i kiedy może dokonywać zmian w umowie przewozu- zapobieganie oszustwom,
  – czego zabrania się Nadawcy zgodnie z UPP,
  – kiedy Przewoźnik może dokonać zastawu na przesyłce i likwidacji przesyłki,
  – wydanie przesyłki Odbiorcy,
  – zasady postępowania w przypadku powstania szkody w przesyłce( protokół niezgodności w dostawie ,reklamacja),
  – kiedy należy się odszkodowanie i jak ustalić jego wysokość,
  – dochodzenie roszczeń , przedawnienia,
  – co warto wiedzieć, dodatkowe wskazówki.

Ćwiczenie 3: Dopasuj podane obowiązki odpowiednio dla Nadawcy i Przewoźnika.

 1. Transport drogowy w handlu międzynarodowym- Konwencja CMR.
  – zastosowanie Konwencji CMR i jej zasięg,
  – zakres odpowiedzialności Nadawcy i Przewoźnika ,
  – kiedy Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności, pojęcie siły wyższej,
  – obowiązki przewoźnika przy przyjęciu towaru do przewozu,
  – odpowiedzialność za czynności ładunkowe, rozmieszczenie i mocowanie ładunku,
  – kto i w jaki sposób może dysponować towarem w trakcie przewozu,
  – odpowiedzialność za opóźnienie terminu dostawy, jakie kary umowne można stosować,
  – kiedy towar uznaje się za zaginiony, sposób postępowania,
  – procedura wydania towaru Odbiorcy, szkody przewozowe i reklamacje,
  – wysokość odszkodowania zgodnie z CMR,
  – Konwencja CMR jako prawo nadrzędne, wiążące,
  – co z kwestiami , których Konwencja CMR nie reguluje,
  – co powinien mieć dobry Przewoźnik (polisa ubezpieczeniowa, niezbędne klauzule, rażące niedbalstwo)

Ćwiczenie 4: Określ, który z podmiotów będzie odpowiadał za powstałą szkodę  w poniższych sytuacjach.

 1. Transport morski w handlu międzynarodowym- Kodeks morski.
  – obowiązki i odpowiedzialność Załadowcy/Frachtującego oraz prawa Przewoźnika morskiego,
  – jaka jest odpowiedzialność Przewoźnika morskiego oraz kapitana statku,
  – wykonanie przewozu morskiego i odstąpienie od umowy przewozu,
  – kto i kiedy może dysponować ładunkiem,
   – wydanie i odbiór ładunku,
  – porzucenie ładunku jako sposób na nieuczciwych dostawców,
  – szkody przewozowe i przedawnienie roszczeń,
  – typowe szkody w transporcie morskim, awaria wspólna tylko z ubezpieczeniem Cargo, abandon jako rozwiązanie problemu całkowitej utraty ładunku,
  – jak wyznaczyć wartość odszkodowania,
  – jak znacznie ograniczyć koszty w transporcie morskim, pojęcia używane w transporcie morskim,
  – jak zorganizować transport morski  -praktyczne wskazówki,
  – kontener jako podstawowa jednostka przewozowa , rodzaje, numer, certyfikat CSC,
  – odpowiedzialność Przewoźnika zależnie od gałęzi transportu – podsumowanie.

Ćwiczenie 5 : Dopasuj pojęcia z zakresu transportu morskiego do ich opisów.

5.Spedycja- Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne(OPWS) i Kodeks Cywilny.
– jakie przepisy regulują działalność spedycyjną,
– umowa spedycji oraz regulaminy świadczenia usług,
– kiedy Spedytor jest przewoźnikiem ,
– odpowiedzialność Zleceniodawcy i Spedytora( należyta staranność) ,
– co to są czynności spedycyjne,
– kiedy Spedytor nie ponosi odpowiedzialności ,
– oferta i zlecenie spedycyjne- co powinny zawierać,
– obowiązki Spedytora wynikające z realizacji zlecenia, odbiór i wysyłanie przesyłki,
– obowiązek zabezpieczenia roszczeń Zleceniodawcy przez Spedytora,
– kiedy Spedytor zawiera ubezpieczenie Cargo na rzecz Zleceniodawcy,
– prawa Spedytora,
– reklamacje i wysokość odszkodowania,
– przedawnienia roszczeń, rozstrzyganie sporów,
– minusy OPWS 2010,
– jak powinna wyglądać praca Spedytora,
– co powinien mieć dobry Spedytor,
– na co zwracać uwagę współpracując z popularnymi na rynku firmami spedycyjnymi.

Ćwiczenie 6: Które z poniższych transportów najlepiej zrealizować  przy pomocy  Spedytora, a które przy pomocy Przewoźnika

 1. Umowa Przewozu a Umowa Spedycji.
  – z kim zawierać umowę przewozu, a z kim umowę spedycji ,
  – różnica między umową przewozu, a umową spedycji, co charakteryzuje obydwie umowy,
  -rodzaje umów,
  – cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy( porządkowe, podstawowe, dodatkowe)
   zlecenie przewozu i zlecenie spedycji ( przykładowy wzór)

Ćwiczenie 7 : Sporządzamy schemat przykładowej umowy przewozu lub umowy spedycji.

 1. Weryfikacja Przewoźnika i Spedytora.
  – jak zweryfikować Przewoźnika i Spedytora,
  – jak zweryfikować polisę ubezpieczeniową Przewoźnika i Spedytora,

Ćwiczenie 8 : Weryfikujemy polisę ubezpieczeniową Przewoźnika i Spedytora .

8 Dokumenty przewozowe :Listy Przewozowe i inne dokumenty transportowe.
– rodzaje i funkcje listów przewozowych,
a) Krajowy List Przewozowy(KLP) oraz jego znaczenie w przewozach krajowych,
– co powinno znajdować się w KLP , przykładowy wzór, dokumenty dołączone do KLP,
b) międzynarodowy list przewozowy CMR i jego znaczenie w transporcie międzynarodowym ( czy jest wymagany i czy może być stosowany w przypadku transportu krajowego),
-odpowiedzialność za wystawienie i treść CMR,
-co powinien zawierać , wzór,
-czy neutralizacja CMR jest zgodna z prawem,
-co wpisać do listu przewozowego aby Przewoźnik odpowiadał za całą wartość towaru i ponosił wszystkie koszty opóźnienia w dostawie (deklaracja wartości i specjalnego interesu w dostawie),
-kary za brak dostarczenia potwierdzonego listu przewozowego do Nadawcy,

Ćwiczenie 9: Wypełniamy prawidłowo list przewozowy CMR
c)morski list przewozowy,
-konosament, jego funkcje i znaczenie w transporcie morskim,
– odpowiedzialność za wystawienie konosamentu i dane znajdujące się w nim, instrukcje konosamentowe ,
-rodzaje konosamentów i ich zastosowanie( załadowania, przyjęcia do załadowania , imienne, na zlecenie, na okaziciela , armatorski, spedytorski  i inne)
-telex release, sea waybill lub express bill of lading, FIATA BL
-sposoby na zwolnienie kontenerów,
-co musi zawierać konosament zgodnie z Kodeksem Morskim, klauzule konosamentowe, omówienie przykładowego wzoru,
-dokumenty wydawane przez przewoźnika morskiego i okoliczności ich wydania( nota bukingowa ,lista ładunkowa, kwit sternika , manifest ładunkowy),
d) dokumenty spedytora ( zaświadczenie spedytorskie, instrukcja wysyłkowa)
e) Dowód dostawy( POD-proof of delivery , Lieferschein) ,
f) dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych w różnych rodzajach transportu,
g) inne dokumenty wykorzystywane w transporcie: Karnety TIR, ATA, CPD oraz T2,T1,
h) komplet dokumentów przewozowych i spedycyjnych.

Ćwiczenie 10 : Podaj zestaw niezbędnych dokumentów towarzyszących danej sytuacji transportowej.  

9.Załadunek, rozmieszczenie i mocowanie ładunków na środku transportu.
– oznakowanie środków transportu i kontenerów,
– właściwy sposób opakowania i zabezpieczenia towaru, palety fumigowane,
– prawidłowe załadowanie na środek transportu i rozmieszczenie ładunku na pojeździe,
– załadunek na właściwy środek transportu i powierzenie ładunku osobie uprawnionej,
– mocowanie ładunku na środku transportu,
– przepisy dotyczące ładowania, zabezpieczenia i mocowania ładunku,
– zasady załadunku gwarantujące bezpieczeństwo towarów w kontenerze, Certyfikat Załadowania.

 1. Ubezpieczenie Cargo
  -polisa ubezpieczeniowa i jej rodzaje( polisa jednorazowa i generalna),
  – rodzaje szkód przewozowych,
  -które ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo przewozu naszych towarów.
  -dlaczego ubezpieczenie CARGO,
  -uwaga na Cargo zawierane za pośrednictwem Spedytorów i Przewoźników,
  – klauzule ładunkowe Instytutu Londyńskich Ubezpieczycieli (A,B,C) oraz inne klauzule stosowane przez ubezpieczycieli,
  -ważne pojęcia z zakresu Ubezpieczenia Cargo.
  – ustawa SENT,
  – ograniczenia transportowe w UE (EKAER, BIREG)
  11. Praktyczne rady jak realnie ograniczyć koszty transportu w Przedsiębiorstwie.