Szkolenie 1- dniowe.
Prezentacja szkolenia.
Szkolenie jest skierowane dla firm, które transportują lub planują transportować swoje towary drogą morską oraz pragną pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Jest  adresowane do działów handlowych, transportowych oraz logistycznych zarówno firm handlowych jak i produkcyjnych.
Ma na celu zapoznanie uczestników z  prawem morskim- Kodeks Morski ,warunkami dostawy Incoterms 2020 oraz prawami i obowiązkami Importera i Eksportera, które pojawiają się w związku z organizacją przewozu drogą morską.
Zawiera szerokie omówienie pojęć i dokumentacji związanej z transportem morskim oraz formy płatności jaką jest akredytywa.
Podejmuje tematy z zakresu ubezpieczenia Cargo oraz załadunku, rozmieszczenia i mocowania towaru w kontenerze.
Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia Prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia.

Korzyści dla uczestników.
Szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika zajmującego się importem i eksportem towarów z wykorzystaniem drogi morskiej. Każdy uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń, rozmowy z prowadzącym oraz materiałów szkoleniowych. Co ważne – ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach biznesowych i realnych dokumentach.
Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli jak prawidłowo dobrać właściwą regułę Incoterms dla konkretnej sytuacji handlowej. Zapoznają się z prawami , obowiązkami i odpowiedzialnością Przewoźnika morskiego, Importera i Eksportera wynikającymi z transportowania towarów droga morską. Będą potrafili właściwie posługiwać się pojęciami i dokumentacją niezbędną w transporcie morskim. Dowiedzą się jak znacznie ograniczyć koszty transportu morskiego oraz jak krok po kroku zorganizować transport morski i na co zwrócić szczególną uwagę. Będą wiedzieli o co powinien zadbać Eksporter wysyłając towar w kontenerach, jak przygotować towar do wysyłki, jak załadować , rozmieścić, zamocować towar. Zdobędą wiedzę na temat rodzajów ubezpieczeń Cargo i przekonają się, że warto mieć taka polisę. Poznają wiele praktycznych porad ułatwiających import i eksport towarów drogą morską.

Plan szkolenia

 1. Incoterms 2020 -informacje ogólne.
  – kilka słów o Międzynarodowej Izbie Handlowej, która opracowuje Incoterms.
  – czym są reguły Incoterms, jak powstają , ich wersje i zastosowanie,
  – czy musimy stosować reguły Incoterms,
  – czy możemy posługiwać się starszymi wersjami  i w jakich przypadkach,
  -co regulują, a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
  – reguły Incoterms a umowa sprzedaży,
  – co to jest ryzyko w dostawie ,
  -miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia, a przejście ryzyka, z czym wiąże się brak określenia miejsca dostawy,
  -jak poprawnie zapisywać warunki dostawy Incoterms i co w przypadkach kiedy brak informacji o wersji Incoterms ,
  – co wspólnego mają reguły Incoterms z przeniesieniem własności rzeczy,
  2. Różnice między incoterms 2010 a Incoterms 2020,
  – wyeksponowanie artykułów związanych z dostawą/przyjęciem dostawy i przejściem ryzyka  (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5),
  -ulepszenie prezentacji i zastosowanie obszernych not wyjaśniających,
  – powiązanie z innymi umowami (umowy sprzedaży, spedycji, przewozu) ,
  – możliwość użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP,
  – ułatwienia dla akredytyw poprzez zastosowanie konosamentu „on board” dla FCA,
  – uporządkowanie informacji o kosztach poprzez umieszczenie ich w jednym artykule,
  różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej dla reguł CIF i CIP,
  – zmiana reguły DAT na DPU,
  – włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres artykułów dotyczących przewozu i kosztów,

3.Szczegółowe omówienie  reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu z uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającego i kupującego, zalecenia do stosowania i popełniane błędy.
– co to jest odprawa celna, na czym polega, rodzaje odpraw celnych,
– co to jest akredytywa, zasada działania ze szczegółowym omówieniem,
– obowiązki ogólne dla Sprzedającego i Kupującego wynikające z reguł Incoterms,
EXW EX Works (czy można dokonać modyfikacji aby Sprzedający odpowiadał za załadunek i odprawę celną eksportową i dlaczego ta reguła jest rekomendowana dla transportów krajowych)
FCA Free Carrier ( dwa różne miejsca dostawy dla FCA, na czym polega zastosowanie konosamentu”on board”),
CPT Carriage Paid To (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
CIP Carriage Insurance Paid To(ubezpieczenie Cargo w klauzuli A, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CPT),
DAP Delivered At Place jako jedna z najwygodniejszych reguł dla Kupującego i Sprzedającego.
DPU Delivery at Place Unloaded (co w przypadku kiedy Sprzedający nie ma możliwości rozładunku towaru u Kupującego? ),
DDP Delivered Duty Paid (dlaczego jest rekomendowana dla transportów krajowych)

Ćwiczenie 1: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji handlowej .

 1. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego z uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającego i kupującego, zalecenia do stosowania i popełniane błędy.
   – FAS Free Alonside Ship.
  FOB Free On Board ( dlaczego nie powinna być stosowana dla transportu morskiego kontenerów),
  CFR Cost and Freight (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
  CIF Cost Insurance Freight ( ubezpieczenie w klauzuli C, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CFR),
  – podsumowanie wszystkich reguł Incoterms 2020.
  – najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Incoterms

Ćwiczenie 2 : Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji .

 1. Transport morski w handlu międzynarodowym- Kodeks morski.
  – obowiązki i odpowiedzialność Załadowcy/Frachtującego oraz prawa Przewoźnika morskiego,
  – odpowiedzialność Przewoźnika morskiego oraz kapitana statku,
  – wykonanie przewozu morskiego i odstąpienie od umowy przewozu,
  – kto i kiedy może dysponować ładunkiem,
  – wydanie i odbiór ładunku,
  – porzucenie ładunku jako sposób na nieuczciwych dostawców,
  – kiedy Przewoźnik może odmówić wydania ładunku,
  – szkody przewozowe i przedawnienie roszczeń,
  – typowe szkody w transporcie morskim, awaria wspólna tylko z ubezpieczeniem Cargo, abandon jako rozwiązanie problemu całkowitej utraty ładunku,
  – jak wyznaczyć wartość odszkodowania,
  – jak znacznie ograniczyć koszty w transporcie morskim FCL i LCL (demmurage, detention, storage, kongestie, jak uniknąć faktur za mycie kontenerów, konieczność  ważenia kontenerów-VGM, THC, ISPS, opłata dokumentacyjna i inne dodatki frachtowe)
  – krok po kroku jak zorganizować transport morski- praktyczne wskazówki
  – kontener jako podstawowa jednostka przewozowa , rodzaje, numer, certyfikat CSC,
  Ćwiczenie 3 : Dopasuj pojęcia z zakresu transportu morskiego do ich opisów.

6.Dokumentacja w transporcie morskim.
-konosament, jego funkcje i znaczenie w transporcie morskim,
– odpowiedzialność za wystawienie konosamentu i dane znajdujące się w nim, instrukcje konosamentowe ,
-rodzaje konosamentów i ich zastosowanie( załadowania, przyjęcia do załadowania , armatorski, spedytorski, telex release i inne)
– morskie listy przewozowe :sea waybill lub express bill of lading, FIATA BL, certyfikat NVOOC,- listy przewozowe o znaczeniu handlowym-  imienne, na zlecenie, na okaziciela ,
-sposoby na zwolnienie kontenerów w porcie,
-co musi zawierać konosament zgodnie z Kodeksem Morskim, klauzule konosamentowe, omówienie przykładowego wzoru,
-dokumenty wydawane przez przewoźnika morskiego i okoliczności ich wydania( nota bukingowa ,lista ładunkowa, kwit sternika , manifest ładunkowy),
– dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych -DGD,

Ćwiczenie 4 : Podaj zestaw niezbędnych dokumentów towarzyszących danej sytuacji transportowej. 

7.O co powinien zadbać Eksporter wysyłając towar w kontenerach – załadunek, rozmieszczenie i mocowanie ładunków w kontenerze.
– jakość towaru, oznakowanie towaru -przepisy krajów trzecich, oznakowanie kontenerów ,
– właściwy sposób opakowania i zabezpieczenia towaru,
– palety fumigowane- standardy ISPM 15, wymagania w krajach trzecich, kary,
– prawidłowe załadowanie na środek transportu i rozmieszczenie ładunku w kontenerze,
– załadunek na właściwy środek transportu i powierzenie ładunku osobie uprawnionej,
– mocowanie ładunku w kontenerze,
– przepisy dotyczące ładowania, zabezpieczenia i mocowania ładunku,
– zasady załadunku gwarantujące bezpi

eczeństwo towarów w kontenerze, środki mocujące , pochłaniacze wilgoci , folie VCI i inne, Certyfikat Załadowania.

 1. Ubezpieczenie Cargo
  -polisa ubezpieczeniowa i jej rodzaje( polisa jednorazowa i generalna),
  – rodzaje szkód przewozowych,
  -które ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo przewozu naszych towarów.
  -dlaczego ubezpieczenie CARGO,
  -uwaga na Cargo zawierane za pośrednictwem Spedytorów i Przewoźników,
  – klauzule ładunkowe Instytutu Londyńskich Ubezpieczycieli (A,B,C) oraz inne klauzule stosowane przez ubezpieczycieli,
  -ważne pojęcia z zakresu Ubezpieczenia Cargo,
  – przykłady, że Ubezpieczenie Cargo działa.