Szkolenie 2-dniowe.

 Prezentacja szkolenia.
Szkolenie jest skierowane dla firm, które dokonują zakupów i sprzedaży towarów na terenie Unii Europejskiej  lub planują rozpocząć takie działania. Jest  adresowane do działów handlowych, transportowych oraz logistycznych zarówno firm handlowych jak i produkcyjnych.
Ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami prawa dotyczącego Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT) oraz Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT) oraz procedurami i dokumentacją funkcjonującą w tych obszarach. Zawiera szczegółowe omówienie warunków dostawy Incoterms 2020 oraz zagadnień związanych z INTRASTAT z uwzględnieniem najnowszych zmian. Podejmuje tematy z zakresu odpowiedzialności Sprzedającego i Kupującego oraz Spedytora i Przewoźnika w świetle Konwencji CMR i przepisów spedycyjnych. Zajmuje się omówieniem dokumentacji transportowej w tym listów przewozowych CMR oraz zagadnień z zakresu ubezpieczenia Cargo.
Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia Prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia.

Korzyści dla uczestników.
Szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika zajmującego się sprzedażą i zakupem towarów w Unii Europejskiej. Każdy uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń, rozmowy z prowadzącym oraz materiałów szkoleniowych. Co ważne – ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach biznesowych i realnych dokumentach.
Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli jak prawidłowo dobrać właściwą regułę Incoterms dla konkretnej sytuacji handlowej. Zapoznają się z całym procesem Wewnątrzwspólnotowej Dostawy i Nabycia Towarów oraz niezbędną dokumentacją. Dowiedzą się jak prawidłowo wypełnić zgłoszenie Intrastat i jakie są najnowsze zmiany w kwestii zgłoszeń do systemu Intrastat. Zapoznają się z prawami i obowiązkami Sprzedającego, Kupującego, Przewoźnika i Spedytora wynikającymi z konwencji CMR i przepisów spedycyjnych. Będą wiedzieli jaka dokumentacja transportowa obowiązuje w obrocie unijnym . Będą potrafili prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR oraz zweryfikować polisę ubezpieczeniową Przewoźnika/Spedytora. Dowiedzą się kiedy zastosować umowę przewozu, a kiedy umowę spedycji i  o co zadbać wysyłając towar. Przekonają się, dlaczego najlepiej zabezpiecza towar ubezpieczenie Cargo. Poznają wiele praktycznych porad ułatwiających import i eksport towarów.

Plan szkolenia

1.Wewnątrzwspólnotowy przepływ towarów- obowiązki Sprzedającego i Kupującego.

a)Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów
– pojęcie WNT w oparciu o ustawę o VAT, jakie warunki muszą być spełnione aby miało miejsce WNT,
– dokumenty potwierdzające WNT,
-Nabywca i Dostawca w WNT,
– miejsce i moment powstania obowiązku podatkowego,
– WNT jako transakcja neutralna podatkowo – warunki,
– sposoby wykazania WNT ,rodzaje deklaracji i terminy ich składania,
– podstawa opodatkowania w WNT,
b) Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów:
– pojęcie WDT w oparciu o ustawę o VAT,
– warunki jakie musi spełnić Nabywca i Dostawca w WDT,
– sposoby wykazania WDT ,rodzaje deklaracji i terminy ich składania,
– moment powstania obowiązku podatkowego w WDT,
-warunki uzyskania stawki Vat 0% (ustawa o VAT i przepisy unijne),
– dokumenty uprawniające do zastosowania stawki Vat 0% zgodnie z ustawa o Vat i przepisami unijnymi  (dowody z grupy A i B, oświadczenie Nabywcy,
-podstawa opodatkowania w WDT,
-przepisy dotyczące produktów w krajach Unii Europejskiej,
-ograniczenia transportowe w UE (SENT, EKAER, BIREG).

 1. Incoterms 2020 -informacje ogólne.
  – kilka słów o Międzynarodowej Izbie Handlowej, która opracowuje Incoterms,
  – czym są reguły Incoterms, jak powstają , ich wersje i zastosowanie,
  – czy musimy stosować reguły Incoterms,
  – czy możemy posługiwać się starszymi wersjami i w jakich przypadkach,
  -co regulują, a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
  – reguły Incoterms a umowa sprzedaży,
  – co to jest ryzyko w dostawie,
  -miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia, a przejście ryzyka, z czym wiąże się brak określenia miejsca dostawy,
  -jak poprawnie zapisywać warunki dostawy Incoterms i co w przypadkach kiedy brak informacji o wersji Incoterms,
  – co wspólnego mają reguły Incoterms z przeniesieniem własności rzeczy,
 2. Różnice między incoterms 2010 a Incoterms 2020, – wyeksponowanie artykułów związanych z dostawą/przyjęciem dostawy i przejściem ryzyka  (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5),
  -ulepszenie prezentacji i zastosowanie obszernych not wyjaśniających,
  – powiązanie z innymi umowami (umowy sprzedaży, spedycji, przewozu),
  – możliwość użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP,
  – ułatwienia dla akredytyw poprzez zastosowanie konosamentu „on board” dla FCA,
  – uporządkowanie informacji o kosztach poprzez umieszczenie ich w jednym artykule,
  różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej dla reguł CIF i CIP,
  – zmiana reguły DAT na DPU,
  – włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres artykułów dotyczących przewozu i kosztów,

4.Szczegółowe omówienie  reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu z uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającego i kupującego, zalecenia do stosowania i popełniane błędy.
– co to jest akredytywa, zasada działania ze szczegółowym omówieniem,
– obowiązki ogólne dla Sprzedającego i Kupującego wynikające z reguł Incoterms,
EXW EX Works (czy można dokonać modyfikacji aby Sprzedający odpowiadał za załadunek i odprawę celną eksportową i dlaczego ta reguła jest rekomendowana dla transportów krajowych),
FCA Free Carrier ( dwa różne miejsca dostawy dla FCA, na czym polega zastosowanie konosamentu”on board”),
CPT Carriage Paid To (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
CIP Carriage Insurance Paid To(ubezpieczenie Cargo w klauzuli A, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CPT),
DAP Delivered At Place jako jedna z najwygodniejszych reguł dla Kupującego i Sprzedającego.
DPU Delivery at Place Unloaded (co w przypadku kiedy Sprzedający nie ma możliwości rozładunku towaru u Kupującego? ),
DDP Delivered Duty Paid (dlaczego jest rekomendowana dla transportów krajowych)

Ćwiczenie 1: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji handlowej .

 1. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego z uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającego i kupującego, zalecenia do stosowania i popełniane błędy.
  FAS Free Alonside Ship
  FOB Free On Board ( dlaczego nie powinna być stosowana dla transportu morskiego kontenerów),
  CFR Cost and Freight (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
  CIF Cost Insurance Freight ( ubezpieczenie w klauzuli C, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CFR),
  – podsumowanie wszystkich reguł Incoterms 2020.
  – najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Incoterms

Ćwiczenie 2 : Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji .

6.System INTRASTAT

-Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów HS,
– Nomenklatura Scalona CN,
– Wspólna Taryfa Celna UE (TARIC),  system Taric i Isztar,
– przepisy wspólnotowe i krajowe regulujące zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT,
– informacje ogólne dotyczące obowiązku zgłoszeń,
– przemieszczanie towarów jako najważniejszy warunek zgłaszania deklaracji INTRASTAT,
– przedstawiciel jako osoba trzecia dokonująca zgłoszeń w imieniu osoby zobowiązanej,
– sposób ustalania istnienia obowiązku sprawozdawczego oraz moment powstania obowiązku sprawozdawczego, okres sprawozdawczy,
-progi statystyczne podstawowe i szczegółowe i ich wysokości na 2022 rok,
– rodzaje deklaracji INTRASTAT,
– termin dokonywania zgłoszeń, zgłoszenia częściowe,
– sposoby i procedura dokonywania zgłoszeń ( platforma PUESC i rejestracja w SISC , podpisywanie i przesyłanie zgłoszeń ),
– omówienie poszczególnych pól w zgłoszeniu Intrastat ( wartość fakturowa i wartość statystyczna),
– konieczność podawanie pochodzenia towarów jako początek kolejnych zmian, Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Finansów obowiązującym od 2022 r:
– towary wyłączone ze zgłaszania do systemu,
– podmioty wyłączone ze zgłaszania do systemu,
–  postępowanie w przypadku zawieszenia działalności firmy,
–  korekta zgłoszeń i wyłączenia z obowiązku korekty zgłoszenia,
– dopuszczalne błędy na pozycjach w zgłoszeniu INTRASTAT,
-zgłoszenia zerowe,
-uproszczenia i  przypadki szczególne w INTRASTAT,
-postępowanie w przypadku gdy zgłoszenie nie odpowiada wymogom formalnym,
– system upomnień i wezwań w przypadku nie wywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego.

Ćwiczenie 3: Wypełniamy zgłoszenie INTRASTAT Wywóz według instrukcji  na platformie PUESC.

 1. Prawa i obowiązki Sprzedającego, Kupującego i Przewoźnika w transporcie międzynarodowym- Konwencja CMR.
  – obowiązki wynikające z organizacji transportu,
  – podstawowe różnice między przewoźnikiem i spedytorem,
  – przepisy prawne,
  – zastosowanie Konwencji CMR i jej zasięg,
  – zakres odpowiedzialności Nadawcy i Przewoźnika,
  – kiedy Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności, pojęcie siły wyższej,
  – obowiązki przewoźnika przy przyjęciu towaru do przewozu,
  – odpowiedzialność za czynności ładunkowe, rozmieszczenie i mocowanie ładunku,
  – kto i w jaki sposób może dysponować towarem w trakcie przewozu,
  – odpowiedzialność za opóźnienie terminu dostawy, jakie kary umowne można stosować,
  – kiedy towar uznaje się za zaginiony, sposób postępowania,
  – procedura wydania towaru Odbiorcy, szkody przewozowe i reklamacje, protokół niezgodności w dostawie,
  – wysokość odszkodowania zgodnie z CMR,
  – Konwencja CMR jako prawo nadrzędne, wiążące,
  – co z kwestiami , których Konwencja CMR nie reguluje,
  – co powinien mieć dobry Przewoźnik (polisa ubezpieczeniowa, niezbędne klauzule, rażące niedbalstwo)
  a) dokumenty w transporcie międzynarodowym.
  – międzynarodowy list przewozowy CMR i jego znaczenie w transporcie międzynarodowym ( czy jest wymagany i czy może być stosowany w przypadku transportu krajowego),
  -odpowiedzialność za wystawienie i treść CMR,
  -co powinien zawierać , wzór,
  -czy neutralizacja CMR jest zgodna z prawem,
  -co wpisać do listu przewozowego aby Przewoźnik odpowiadał za całą wartość towaru i ponosił wszystkie koszty opóźnienia w dostawie (deklaracja wartości i specjalnego interesu w dostawie),
  -kary za brak dostarczenia potwierdzonego listu przewozowego do Nadawcy,

Ćwiczenie 4: Wypełniamy prawidłowo list przewozowy CMR.

– dokumenty spedytora ( zaświadczenie spedytorskie, instrukcja wysyłkowa),
– Dowód dostawy( POD-proof of delivery , Lieferschein),
– dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych,
– komplet dokumentów przewozowych i spedycyjnych.

 1. 8. Prawa i obowiązki Sprzedającego, Kupującego i Spedytora – Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne(OPWS) i Kodeks Cywilny.
  – jakie przepisy regulują działalność spedycyjną,
  – umowa spedycji oraz regulaminy świadczenia usług,
  – kiedy Spedytor jest przewoźnikiem,
  – odpowiedzialność Zleceniodawcy i Spedytora( należyta staranność),
  – co to są czynności spedycyjne,
  – kiedy Spedytor nie ponosi odpowiedzialności,
  – oferta i zlecenie spedycyjne- co powinny zawierać,
  – obowiązki Spedytora wynikające z realizacji zlecenia, odbiór i wysyłanie przesyłki,
  – obowiązek zabezpieczenia roszczeń Zleceniodawcy przez Spedytora,
  – kiedy Spedytor zawiera ubezpieczenie Cargo na rzecz Zleceniodawcy,
  – prawa spedytora,
  – reklamacje i wysokość odszkodowania,
  – przedawnienia roszczeń, rozstrzyganie sporów,
  – minusy OPWS 2010,
  – jak powinna wyglądać praca Spedytora,
  – co powinien mieć dobry Spedytor,
  -co w przypadku jeśli Spedytor nie zapłaci Przewoźnikowi i musi to zrobić Nadawca.
  – na co zwracać uwagę współpracując z popularnymi na rynku firmami spedycyjnymi.

a)Umowa Przewozu a Umowa Spedycji.
– z kim zawierać umowę przewozu, a z kim umowę spedycji,
– różnica między umową przewozu, a umową spedycji, co charakteryzuje te umowy,
-rodzaje umów,
– cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy( porządkowe, podstawowe, dodatkowe),
 zlecenie przewozu i zlecenie spedycji ( przykładowy wzór)

Ćwiczenie 5 : Sporządzamy schemat przykładowej umowy przewozu lub umowy spedycji.

b)Weryfikacja Przewoźnika i Spedytora.
– jak zweryfikować Przewoźnika i Spedytora,
– jak zweryfikować polisę ubezpieczeniową Przewoźnika i Spedytora,

Ćwiczenie 6: Weryfikujemy polisę ubezpieczeniową Przewoźnika i Spedytora .

c)Załadunek, rozmieszczenie i mocowanie ładunków na środku transportu.
– oznakowanie środków transportu,
– właściwy sposób opakowania i zabezpieczenia towaru, palety fumigowane,
– prawidłowe załadowanie na środek transportu i rozmieszczenie ładunku na pojeździe,
– załadunek na właściwy środek transportu i powierzenie ładunku osobie uprawnionej,
– mocowanie ładunku na środku transportu,
– przepisy dotyczące ładowania, zabezpieczenia i mocowania ładunku,
– Certyfikat Załadowania.

 1. Ubezpieczenie Cargo.
  -polisa ubezpieczeniowa i jej rodzaje( polisa jednorazowa i generalna),
  – rodzaje szkód przewozowych,
  -które ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo przewozu naszych towarów.
  -dlaczego ubezpieczenie CARGO,
  -uwaga na Cargo zawierane za pośrednictwem Spedytorów i Przewoźników,
  – klauzule ładunkowe Instytutu Londyńskich Ubezpieczycieli (A,B,C) oraz inne klauzule stosowane przez ubezpieczycieli,
  -ważne pojęcia z zakresu Ubezpieczenia Cargo.
 2. Jak powinien pracować i ograniczać koszty skuteczny specjalista zajmujący się transportem i logistyką w przedsiębiorstwie- praktyczne porady.